Πολιτική απορρήτου

1. Εισαγωγή

1.1. Στόχοι

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις ολλανδικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις και νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, αυτή η πολιτική στοχεύει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

Αυτό το έγγραφο ισχύει για όλα τα συστήματα, τις διαδικασίες και τα άτομα του GonnaOrder, συμπεριλαμβανομένων μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών, υπαλλήλων, προμηθευτών και άλλων τρίτων που έχουν πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών της εταιρείας.

1.2. Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου δεν είναι τεχνικό και δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση συγκεκριμένων τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, μπορεί να αναθεωρηθεί και να συμβουλευτεί διάφορους παράγοντες:

Οι ομάδες της εταιρείας που σχετίζονται με τις διαδικασίες στο πεδίο εφαρμογής.
GonnaOrder Top Management, καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικά εμπλεκόμενο άτομο, αρχή ή / και οργανισμός.

1.3. Ρόλοι και ευθύνες

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την αναθεώρηση αυτής της πολιτικής.

1.4. Όροι και συντομογραφίες

Οι συντομογραφίες, οι όροι και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Όροι / Συντομογραφίες

Ορισμοί

 • Διαθεσιμότητα: Διασφάλιση έγκαιρης και αξιόπιστης πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών.
 • Παραβίαση: Ένα συμβάν που επηρεάζει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δυνατότητες: αυθεντικότητα, διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, εγκυρότητα.
 • Εμπιστευτικότητα: Διατήρηση των εγκεκριμένων περιορισμών στην πρόσβαση και την αποκάλυψη πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των αποκλειστικών πληροφοριών.
 • Συγκατάθεση: Ως “συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων” νοείται κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη της επιθυμίας του με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, είτε με δήλωση είτε με σαφή θετική ενέργεια, σημαίνει συμφωνία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν σε επεξεργασία.
 • Ελεγκτή: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας ο οποίος καθορίζει μόνος ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και τα μέσα επεξεργασίας καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ ή των κρατών μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (ή τα κριτήρια για τον ορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας) μπορούν να ορίζονται από τους εν λόγω νόμους. Ανάλογα με τα γεγονότα, η ίδια οντότητα μπορεί να είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας και υπεύθυνος επεξεργασίας για άλλες δραστηριότητες επεξεργασίας. Είναι δυνατό ένας οργανισμός να είναι ελεγκτής και επεξεργαστής.
 • Παραβιάσεις δεδομένων: Παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία.
 • ΓΚΠΔ: Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων
 • Περιστατικό: Παραβίαση ή επικείμενη απειλή παραβίασης πολιτικών ασφαλείας υπολογιστών, πολιτικών αποδεκτής χρήσης ή τυπικών πρακτικών ασφαλείας.
 • Ασφάλεια πληροφοριών: Διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών καθώς και της αυθεντικότητας, της λογοδοσίας, της μη αποκήρυξης και της αξιοπιστίας.
 • Ακεραιότητα: Η ιδιότητα που δεν έχει τροποποιηθεί ή διαγραφεί με μη εξουσιοδοτημένο και μη ανιερευνημένο τρόπο.
 • Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί (“υποκείμενο των δεδομένων”)· ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω προσώπου.
 • Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται επί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή συνόλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Επεξεργαστής: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. Ανάλογα με τα γεγονότα, η ίδια οντότητα μπορεί να είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας και υπεύθυνος επεξεργασίας για άλλες δραστηριότητες επεξεργασίας. Είναι δυνατό ένας οργανισμός να είναι ελεγκτής και επεξεργαστής.
 • Προφίλ: Κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα συμφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τον τόπο ή τις μετακινήσεις.
 • Ισχύς: Απόλυτη ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών.
 • Διαθεσιμότητα: Διασφάλιση έγκαιρης και αξιόπιστης πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών.

2. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

2.1. Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να θεσπιστεί ένα πλαίσιο συμμόρφωσης που περιλαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον GDPR. Ο κύριος στόχος είναι η προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας, της αυθεντικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας.

Η εταιρεία μας επικεντρώνεται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που πληρούν κάθε φορά τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις μας και υπερβαίνουν τις προδιαγραφές του πελάτη μας. Ως αποτέλεσμα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην υποδομή ασφαλείας μας και να συνεργαζόμαστε με τρίτους προμηθευτές για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τους κατάλληλους συμβατικούς όρους.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη φύση των δεδομένων που συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά. Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, ορίζονται ρητά σε αυτό το έγγραφο.

2.2. Πεδίο εφαρμογής

Ο GDPR ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης, ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό οπουδήποτε στον κόσμο που παρέχει υπηρεσίες στην ΕΕ που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων πολιτών της ΕΕ.

Επομένως, αυτή η πολιτική ισχύει για:

 • Όλοι οι υπάλληλοι της GonnaOrder. Αυτή η κατηγορία αποτελείται από τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους, ασκούμενους και ασκούμενους.
 • Συμβατικά τρίτα μέρη της GonnaOrder με οποιαδήποτε μορφή πρόσβασης στα συστήματα πληροφοριών και πληροφοριών της εταιρείας.
 • Όλα τα συστήματα υλικού και λογισμικού της GonnaOrder.

3. Πολιτική

3.1. Γενικός

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την GonnaOrder ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας/Επεξεργαστής από την ιστοσελίδα μας (https://www.gonnaorder.com/) και την εφαρμογή μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας για να πάρετε μια σαφή

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε ή χειριζόμαστε με άλλο τρόπο τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας.

Αναγνωρίζετε αυτήν την πολιτική απορρήτου και συναινείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την GonnaOrder ή / και τρίτα μέρη που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η GonnaOrder διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική απορρήτου. Εάν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email και θα δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση στον ιστότοπό μας πριν τεθούν σε ισχύ.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω https://www.gonnaorder.com/contact/

3.2. Ορισμοί

Ο «Ελεγκτής» αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στη δημόσια αρχή, στον οργανισμό ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα ο οποίος μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο «Ελεγκτής» ως όρος αναφέρεται συγκεκριμένα στο GonnaOrder.

Ο «Επεξεργαστής» αναφέρεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο “Επεξεργαστής” ως όρος αναφέρεται συγκεκριμένα στην GonnaOrder.

Ο «Ιστότοπος / Χρήστης Εφαρμογής» αναφέρεται σε άτομα που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή μας για να υποβάλουν μια παραγγελία.

Το “Ιδιοκτήτης καταστήματος” αναφέρεται σε οντότητες (εστιατόριο, καφέ-μπαρ, σελφ σέρβις ή σε πακέτο, ξενοδοχείο) που έχουν εγγραφεί στο GonnaOrder για να χρησιμοποιήσουν (ή ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν) τις υπηρεσίες μας.

Το “Affiliate or Partners” αναφέρεται σε συνεργάτες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών μας σε καταστήματα ή την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε αυτούς.

Τα «Προσωπικά Δεδομένα» αναφέρονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή ταυτοποιηθεί.

«Επεξεργασία» αναφέρεται σε οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που πραγματοποιούνται βάσει προσωπικών δεδομένων ή συνόλων προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή διάθεσης με άλλο τρόπο, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

Λάβετε υπόψη ότι για την παροχή των υπηρεσιών μας, η επεξεργασία δεδομένων θεωρείται νομική απαίτηση (όπως περιγράφεται στα άρθρα 6 (β) και 6 (στ) του ΓΚΠΔ).

3.3.Πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων.

3.3.1. Δεδομένα χρηστών ιστότοπου / εφαρμογών

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο / εφαρμογή μας ως πελάτη ιδιοκτήτη καταστήματος, ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου και το email σας, προκειμένου να υποβάλετε την παραγγελία σας και για να μπορεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος να παρέχει την ζητούμενη υπηρεσία.

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένα συλλογικά δεδομένα παραγγελιών που είναι ανώνυμα και χρησιμοποιούνται για την παροχή βασικών στατιστικών στοιχείων στους κατόχους καταστημάτων (π.χ. σχετικά με τον συνολικό αριθμό προβολών μενού ανά μήνα, τον συνολικό αριθμό παραγγελιών ανά μήνα κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από την GonnaOrder και δεν μεταφέρονται σε καμία άλλη οντότητα.

Η GonnaOrder δεν θα συλλέξει σκόπιμα τα προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 18 ετών. Ο ιστότοπος / η εφαρμογή μας δεν προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών.

3.3.2. Δεδομένα κατόχων καταστήματος

Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του καταστήματος παρέχονται εθελοντικά από τον χρήστη κατά την εγγραφή ή / και την τροποποίηση ενός προφίλ χρήστη. Συγκεκριμένα, συλλέγονται και αποθηκεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες: email, όνομα, επώνυμο, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, κωδικός πρόσβασης (κρυπτογραφημένος). Ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται για τα καταστήματα (ως νομικά πρόσωπα) κατά την εγγραφή, συμπεριλαμβανομένων των εξής: όνομα, περιγραφή, ψευδώνυμο, χώρα, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, γλώσσα.

Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται για συμβατικούς σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας (π.χ. βελτιστοποίηση ενός αποκλειστικού ιστότοπου στην πλατφόρμα μας, έκδοση τιμολογίου κ.λπ.).

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται από εξωτερικό πάροχο. Αυτή τη στιγμή είναι OVH στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

3.3.3. Δεδομένα συνεργατών

Τα προσωπικά δεδομένα του Συνεργάτη παρέχονται εθελοντικά από τον χρήστη κατά την εγγραφή ή / και την τροποποίηση ενός προφίλ χρήστη. Συγκεκριμένα, συλλέγονται και αποθηκεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες: email, όνομα, επώνυμο, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, κωδικός πρόσβασης (κρυπτογραφημένο), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή / και PayPal ID.

Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται για συμβατικούς σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας (π.χ. πληρωμές, κ.λπ.).

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται από εξωτερικό πάροχο. Αυτή τη στιγμή είναι OVH στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

3.4. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους.

3.4.1. Υπηρεσίες

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να παραμείνουμε σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Επιπλέον, συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 • Τα δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου / της εφαρμογής συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή των υπηρεσιών μας σε σχέση με τις παραγγελίες σας.
 • Τα δεδομένα των Ιδιοκτητών καταστήματος και τα δεδομένα Συνεργατών συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ρητά για σκοπούς που σχετίζονται με τη σύμβαση, όπως ορίζονται κάθε φορά.

3.4.2. Λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής

Όταν επισκέπτεστε, εγγραφείτε ή συνδεθείτε στον Ιστότοπο / Εφαρμογή μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα: Διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης ιστού, διάρκεια της επίσκεψής σας και τρέχουσα τοποθεσία. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα
 • Για την επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ορισμένα μέρη του Ιστότοπου.
 • Για την παροχή των Υπηρεσιών μας, διασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή εκτελείται σωστά.
 • Για να σας παρέχουμε τη σωστή και τελευταία έκδοση της Εφαρμογής.

Μπισκότα

Τα cookie είναι μικρά αρχεία που ένας ιστότοπος ή ο πάροχος υπηρεσιών του μεταφέρει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού σας (εάν το επιτρέπετε) που επιτρέπει στα συστήματα του ιστότοπου ή του παρόχου υπηρεσιών να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας και να συλλαμβάνουν και να θυμούνται ορισμένες πληροφορίες. Χρησιμοποιούνται επίσης για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας βάσει προηγούμενης ή τρέχουσας δραστηριότητας ιστότοπου, η οποία μας επιτρέπει να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookie για να μας βοηθήσουν να συγκεντρώσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και την αλληλεπίδραση του ιστότοπου, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία ιστότοπου στο μέλλον.

Μπορείτε να επιλέξετε να σας προειδοποιεί ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie. Αυτό το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (όπως ο Internet Explorer). Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, οπότε ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε τον σωστό τρόπο τροποποίησης των cookie σας.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστες υπηρεσίες τρίτων που παρακολουθούν αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, όπως το Google Analytics, αλλά όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται θα ανωνυμοποιούνται.

3.4.3. Πληρωμές

Δεν συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Χρησιμοποιούμε κυρίως δύο (2) ολοκληρωτές πληρωμών (Stripe και PayPal), οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την επεξεργασία των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

3.4.4. Εμπορία

Το GonnaOrder μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των κατόχων καταστημάτων ή / και των συνεργατών για να στείλει σημαντικές ανακοινώσεις μόνο και να μην τα χρησιμοποιήσει για μάρκετινγκ. Οι ιδιοκτήτες και οι συνεργάτες καταστημάτων μπορούν να εγγραφούν στη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου. Μπορούν να διαγραφούν από αυτά τα μηνύματα ανά πάσα στιγμή.

3.5. Γνωστοποίηση τρίτων

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Ιδιοκτητών καταστήματος και / ή των Συνεργατών ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός ΕΕ σε συνεργάτες υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, εάν απαιτείται. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επεξεργάζονται για να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες για εμάς, όπως ανάλυση ζητημάτων και προβλημάτων.

3.6. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την GonnaOrder από την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή Οι χρήστες του ιστότοπού μας διατηρούνται προκειμένου να παρέχουν την απαιτούμενη υπηρεσία (εάν υπάρχει). Μόλις ολοκληρωθεί η υπηρεσία, όλες οι πληροφορίες καταστρέφονται.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την GonnaOrder από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και τους συνεργάτες διατηρούνται εφόσον οι προαναφερθέντες χρήστες διατηρούν τους λογαριασμούς τους. Once an account is deleted, GonnaOrder deletes all the related data.

3.7. Τα δικαιώματά σας

Ο ΓΚΠΔ παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα για όλα τα υποκείμενα των δεδομένων:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τους σκοπούς για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τις περιόδους διατήρησης αυτών των προσωπικών δεδομένων και με ποιον θα κοινοποιηθούν.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα κάνοντας ένα αίτημα προφορικά ή γραπτώς.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν ανακριβή προσωπικά δεδομένα εάν είναι ελλιπή.
 4. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της GonnaOrder.
 5. Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό ή την καταστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της GonnaOrder.
 6. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς σας σκοπούς σε διαφορετικές υπηρεσίες μετακινώντας, αντιγράφοντας ή μεταφέροντας εύκολα προσωπικά δεδομένα από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε ένα άλλο με ασφαλή τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται η χρηστικότητα τους.
 7. Δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ιδιαίτερα για λόγους μάρκετινγκ, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της GonnaOrder.
 8. Δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ: Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, ωστόσο, η GonnaOrder δεν πραγματοποιεί αποκλειστικά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δημιουργία προφίλ που έχει νομικές ή παρόμοιες σημαντικές επιπτώσεις σε εσάς.
 9. Η GonnaOrder πρέπει να απαντήσει στα σχετικά αιτήματα εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, εφόσον δεν υπάρχει άλλο νομικό ζήτημα που να μας εμποδίζει να χειριστούμε το αίτημά σας.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με αυτά τα θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω https://www.gonnaorder.com/contact

3.8. Ασφάλεια πληροφοριών

Τα προσωπικά σας στοιχεία περιέχονται σε ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα.

Εφαρμόζουμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας όταν ένας χρήστης εισάγει, υποβάλλει ή αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες για να διατηρήσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Εργαζόμαστε σκληρά για να σας προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση ή αποκάλυψη πληροφοριών που διατηρούμε. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες μας με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή. Συγκεκριμένα:

 • Εφαρμόζουμε στοιχεία ελέγχου κρυπτογράφησης.
 • Εξετάζουμε τακτικά τις διαδικασίες μας για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
 • Διαθέτουμε πολιτική κωδικού πρόσβασης για όλους τους χρήστες της Εφαρμογής.
 • Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε τυχόν συμβάντα ασφαλείας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις δεδομένων. Ένα περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών μπορεί να είναι αυτόνομο αποτέλεσμα μιας ενέργειας ή ο συνδυασμός πολλών παραγόντων, όπως οι εξωτερικές κακόβουλες επιθέσεις, η αμέλεια των εργαζομένων και η διαφθορά των συστημάτων. Ανάλογα με την επίθεση, οι αρχές και / ή τα υποκείμενα των δεδομένων θα ειδοποιηθούν.

3.9. Στοιχεία επικοινωνίας

https://www.gonnaorder.com/contact/?lang=el

GonnaOrder B.V.

Eastonstraat 174 – 1068 JE – Άμστερνταμ